Organic supplements with Lactobacillus Bulgaricus

 • Showing 1–12 of 41 results

12.00 

Magic Power Mars is a symbiotic containing Lactobacillus bulgaricus, enriched with a dry extract of Radix Urtica. Lactobacillus bulgaricus and the amino acids cheer up, detoxificate the body and rise the immunity. The extract of Radix Urtica increases the synthesis of the natural protohormone in humans. The organism produces testosterone and estrogen from it, as the level of testosterone in men is higher and the level of estrogen is higher in women. The product regulates the hormonal balance in human body. Radix urtica extract promotes the full absorption of calcium and phosphorus by bones, teeth and hair. It is suitable for men because of the high content of milk fats. Prevents from cancer of the prostate; Prevents and decreases the prostate adenoma growth; Stimulates the hair growth and strengthens hair, nails and teeth; Intensifies libido sexualis.

12.00 

Magic Power Venus is a symbiotic containing Lactobacillus bulgaricus, enriched with a dry extract of Radix Urtica. Lactobacillus bulgaricus and the amino acids cheer up, detoxificate the body and rise the immunity. The extract of Radix Urtica increases the synthesis of the natural protohormone in humans. The organism produces testosterone and estrogen from it, as the level of testosterone in men is higher and the level of estrogen is higher in women. The product regulates the hormonal balance in human body. Radix urtica extract promotes the full absorption of calcium and phosphorus by bones, teeth and hair. It is suitable for women because of the lower content of milk fats. Stimulates the hair growth and strengthens hair, nails and teeth; For prevention of osteoporosis and joint diseases. Regulates menstruation; For prevention of cervix cancer; Enlarges and raises the bosom, improves turgor.

11.00 

Biomilk Aloe Vera 60 capsules

Biomilk Aloe Vera is probiotchna supplement with healing and rejuvenating functions

 •      Stimulates the growth of new cells
 •      Repeatedly shortens healing time of wounds and burns
 •      Strengthens blood vessels and reduces inflammation and pain in hemorrhoids and varicose veins
 •      Effective in gynecological problems such as fibroids and inflammation
 •      Strengthens the structure and stimulates hair growth. Removes dandruff and hair loss.
37.00 

Ôóíêöèîíàëíàòà õðàíà Biomilk Aloe Vera å íèñêîëàêòîçåí ñóõ ìëå÷åí ïðîäóêò, ïîëó÷åí ÷ðåç ìëå÷íî-êèñåëà ôåðìåíòàöèÿ îò åêîëîãè÷íî ÷èñòî êðàâå ìëÿêî, îáîãàòåí ñ åêñòðàêò îò àëîå âåðà. Áèîëîãè÷íî àêòèâíèòå âåùåñòâà, ïðîèçâåæäàíè îò ëàêòîáàöèëèòå è àëîåòî ïîäìëàäÿâàò è ïîäñèëâàò îðãàíèçìà.

Áèîìèëê Àëîå Âåðà å ïîäõîäÿù çà âúçðàñòíè è äåöà íàä 3 ãîäèíè.

 • Ñòèìóëèðà ðàñòåæà íà íîâè êëåòêè;
 • Ìíîãîêðàòíî ñúêðàùàâà âðåìåòî çà çàçäðàâÿâàíå íà ðàíè è èçãàðÿíèÿ;
 • Óêðåïâà êðúâîíîñíèòå ñúäîâå
 • Íàìàëÿâà âúçïàëåíèÿòà è áîëêèòå ïðè õåìîðîèäè è ðàçøèðåíè âåíè;
 • Åôåêòèâåí ïðè ãèíåêîëîãè÷íè ïðîáëåìè êàòî ìèîìè è âúçïàëåíèÿ;
 • Óêðåïâà ñòðóêòóðàòà íà êîñúìà è ñòèìóëèðà ðàñòåæà íà êîñàòà, ïðåìàõâà ïúðõóò, êîñîïàä è åêçåìè.
37.00 

Biomilk colon probiotic is a powerful regulator of the internal microbial flora displays toxic substances from the body, restores the functions of the gastrointestinal tract, increases the body’s defenses, stimulates the immune system and heals the human ecosystem.
 

 •      It contains over 1 billion live and latent cells of Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus Termofilis in 1 g
 •      And normalize intestinal microbial flora and protects the lining of the colon
 •      Effective in HUHK, Crohn’s disease, colitis and constipation
37.00 

Biomilk Comfort is probiotic functional food enriched with lavender oil. Biologically active substances produced by the lactobacilli and lavender oil relax the nervous system and soothe inflammation.

 •      Relaxes and soothes stress and nervous tension;
 •      Used for diseases of the nervous system – depression, insomnia, migraine, hysteria, epilepsy and paralysis;
 •      Softens inflammatory processes and has an antiseptic effect on burns, wounds, dermatitis, eczema, psoriasis.
11.00 

Biomilk Liponorm a probiotic supplement that is recommended in bad cholesterol and high blood sugar

Biomilk Liponorm is low-lactose dry milk product in capsule form.
 

 •      Reduces bad cholesterol and increases good cholesterol;
 •      Regulates metabolism and fat metabolism;
 •      Lowers blood sugar;
 •      Enriched with milk fat.