Daflorn

 • Showing 1–12 of 20 results

12.00 

Magic Power Mars is a symbiotic containing Lactobacillus bulgaricus, enriched with a dry extract of Radix Urtica. Lactobacillus bulgaricus and the amino acids cheer up, detoxificate the body and rise the immunity. The extract of Radix Urtica increases the synthesis of the natural protohormone in humans. The organism produces testosterone and estrogen from it, as the level of testosterone in men is higher and the level of estrogen is higher in women. The product regulates the hormonal balance in human body. Radix urtica extract promotes the full absorption of calcium and phosphorus by bones, teeth and hair. It is suitable for men because of the high content of milk fats. Prevents from cancer of the prostate; Prevents and decreases the prostate adenoma growth; Stimulates the hair growth and strengthens hair, nails and teeth; Intensifies libido sexualis.

12.00 

Magic Power Venus is a symbiotic containing Lactobacillus bulgaricus, enriched with a dry extract of Radix Urtica. Lactobacillus bulgaricus and the amino acids cheer up, detoxificate the body and rise the immunity. The extract of Radix Urtica increases the synthesis of the natural protohormone in humans. The organism produces testosterone and estrogen from it, as the level of testosterone in men is higher and the level of estrogen is higher in women. The product regulates the hormonal balance in human body. Radix urtica extract promotes the full absorption of calcium and phosphorus by bones, teeth and hair. It is suitable for women because of the lower content of milk fats. Stimulates the hair growth and strengthens hair, nails and teeth; For prevention of osteoporosis and joint diseases. Regulates menstruation; For prevention of cervix cancer; Enlarges and raises the bosom, improves turgor.

37.00 

Ôóíêöèîíàëíàòà õðàíà Biomilk Aloe Vera å íèñêîëàêòîçåí ñóõ ìëå÷åí ïðîäóêò, ïîëó÷åí ÷ðåç ìëå÷íî-êèñåëà ôåðìåíòàöèÿ îò åêîëîãè÷íî ÷èñòî êðàâå ìëÿêî, îáîãàòåí ñ åêñòðàêò îò àëîå âåðà. Áèîëîãè÷íî àêòèâíèòå âåùåñòâà, ïðîèçâåæäàíè îò ëàêòîáàöèëèòå è àëîåòî ïîäìëàäÿâàò è ïîäñèëâàò îðãàíèçìà.

Áèîìèëê Àëîå Âåðà å ïîäõîäÿù çà âúçðàñòíè è äåöà íàä 3 ãîäèíè.

 • Ñòèìóëèðà ðàñòåæà íà íîâè êëåòêè;
 • Ìíîãîêðàòíî ñúêðàùàâà âðåìåòî çà çàçäðàâÿâàíå íà ðàíè è èçãàðÿíèÿ;
 • Óêðåïâà êðúâîíîñíèòå ñúäîâå
 • Íàìàëÿâà âúçïàëåíèÿòà è áîëêèòå ïðè õåìîðîèäè è ðàçøèðåíè âåíè;
 • Åôåêòèâåí ïðè ãèíåêîëîãè÷íè ïðîáëåìè êàòî ìèîìè è âúçïàëåíèÿ;
 • Óêðåïâà ñòðóêòóðàòà íà êîñúìà è ñòèìóëèðà ðàñòåæà íà êîñàòà, ïðåìàõâà ïúðõóò, êîñîïàä è åêçåìè.
12.00 

Biomilk papaya Vital 60 capsules

Nutritional probiotic supplement that improves the human ecosystem has a healing, slimming and anti-cellulite effect
 

 •      Helps reduce weight
 •      Rejuvenates body cells
 •      Anti-cellulite effect
 •      Powerful antioxidant
 •      Strengthens the immune system
 •      Protein satisfies hunger
 •      Effectively breaks down fats
46.00 

Biomilk Rose is a low-lactose probiotic functional food, a unique combination of Lactobacillus delbrueckii spp. Bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Streptococcus thermophilus and Bulgarian rose oil. Improves and heals the human ecosystem

Suitable for:

 •       allergies, hay fever, asthma bronchitis and asthma;
 •      a powerful antioxidant and detoxicating effect;
 •      updated cells and preserve youth.
37.00 

Biomilk Honey is a low-lactose probiotic functional food derived from biotechnology through lactic fermentation. Biomilk Honey is a unique combination of Lactobacillus delbrueckii spp. Bulgaricus, Lactobacillus helveticus, Streptococcus thermophilus and honey. Improves and heals the human ecosystem.

Suitable for children and adults:

 •      Powerful immunostimulant
 •      Protects against viral, bacterial and toxic agents
 •      Restores the body after illness
37.00 

Biomilk Young 250 g

Biomilk Young is dry lactic acid product intended for children and adults. The product is made of high quality clean milk. Leavened with yeast is of Bulgarian yoghurt. It is further enriched in the live cells of Lactobacillus Bulgaricus, corn and rice flour, cocoa.

The mild technological mode of production – lyophilization – preserves quality outputs and gives a very pleasant taste.